Jak Kupić

Nie znaleźli państwo przycisku [ Dodaj do Koszyka ]

To nie jest pomyłka. Nie jest możliwe dokonywanie zakupu online za pośrednictwem strony www.radiocentrum.com.pl [nie jesteśmy sklepem internetowym witryna nasza jest w budowie i testach].

Osoby lub Firmy zainteresowane naszymi produktami zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub odwiedzenia osobiście nas w naszym sklepie. Można również odwiedzić stronę : www.radiokomunikacja.com   – muszę jednak uprzedzić, że część produktów nie pokrywa.

W celu dokonania zakupów w Radiocentrum, zapoznaj się z zasadami zakupu :

1. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) to jest umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

2. Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa – oznacza umowę zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) to jest umowę z konsumentem zawartą :

a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy.

b)w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa.

c)w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron.

d)podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami.

3. Osoby będące Konsumentami lub Klientami mogą zakupić towar handlowy od Radiocentrum wyłącznie w lokalu przedsiębiorstwa, pod adresem: TK Radiokomunikacja ul. Erazma Jerzmanowskiego 40, 30-836 Kraków, Polska.

4. Nie jest możliwe dokonywanie zakupów za pośrednictwem witryny prowadzonej przez Radiocentrum (Radiocentrum nie prowadzi sklepu internetowego strona w budowie).

5. Wszelkie informacje zamieszczone na witrynie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.Jeżeli na witrynie internetowej wskazano ceny towarów (stanowiące jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, a nie ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego), wskazane ceny są wyrażone w złotych polskich oraz zawierając podatek VAT.

Informacje na temat produktów usług oraz współpracy, można uzyskać przez:

  • e-mail: sklep@radiocentrum.com.pl
  • telefonicznie 502-535-554
  • osobiście w naszym sklepie.

Klienci lub Konsumenci mogą składać zamówienie po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym z Radiocentrum, przy czym przyjęcie zamówienia przez Radiocentrum każdorazowo wymaga potwierdzenia telefonicznego lub mailowego ze strony Radiocentrum.

Na warunkach ustalonych przez strony [ Klient lub konsument ] mogą zawierać z Radiocentrum ramowe [bądź inne] umowy handlowe regulujące zasady zakupu towaru od firmy Radiocentrum.

Radiocentrum zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia [ potwierdzenia] zamówienia [złożonego telefonicznie lub mailowo] do realizacji lub przyjęcia [potwierdzenia] zamówienia z modyfikacjami lub na określonych warunkach.

Na zakupiony towar Radiocentrum wystawia fakturę VAT lub paragon zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Radiocentrum ponosi wobec kupującego odpowiedzialność za wady towarów zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego regulującymi rękojmię za wady [art. 556-576(4) kodeksu cywilnego].

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Na zakupiony towar w Radiocentrum udzielamy gwarancji na warunkach wskazanych w karcie gwarancyjnej, która zostaje dołączona do towaru.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej].

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy:

Miejscowość, data …………………………………..

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

TK Radiokomunikacja

ul. Erazma Jerzmanowskiego

30-836 Kraków

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*): ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

umowy dostawy następujących rzeczy(*)……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)………….…………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..………

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić.

1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług.

2 podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru.

Plik do Pobrania PDF : Odstąpienie od Umowy

Plik do Pobrania PDF : Reklamacje

Plik do Pobrania PDF : Gwarancja

Producent:

Wyświetlanie 1–12 z 663 wyników